Obchodnej spoločnosti :

Mgr. Stanislava Ďuračková
Sídlo: Sľažany 567
95171 Sľažany
IČO: 52346501
Zapísaná v živnostenskom registri – Okresný úrad Nitra
Číslo živnostenského registra: 430-55403
Nie sme plátcami DPH

Úvodné ustanovenia

1.1. Návštevou stránok www.imanshop.sk potvrdzujete, že ste sa s Podmienkami zoznámili, bezvýhradne s nimi súhlasíte a zaväzujete sa podľa týchto Podmienok postupovať a dodržiavať ich. Podmienky používania stránok www.imanshop.sk sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle navštíviť alebo používajú stránky www.imanshop.sk . Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na stránkach www.imanshop.sk , prevádzkované Prevádzkovateľom.

1.2. Prevádzkovateľ je oprávneným vlastníkom internetových stránok www.imanshop.sk. Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení, oprávnený vykonávať majetkové práva k internetovým stránkam www.imanshop.sk. Obsah týchto stránok nie je možné uchovávať, upravovať ani šíriť bez súhlasu Prevádzkovateľa.

1.3. Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi Prevádzkovateľom, ako predávajúcim,  na jednej strane a Užívateľom, ako kupujúcim, na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je jednou zo zmluvných strán spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Pokiaľ Užívateľ nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené Podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Orgánom dozoru dohliadajúcim na práva spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1, Odbor výkonu dozoru , tel: tel. č. 037/772 02 16, email: tt@soi.sk

II. Definície

2.1. „Cena Tovaru“ znamená cenu vrátane DPH, ktorú má užívateľ zaplatiť podľa Zmluvy o kúpe Tovaru.

2.2. „Komunikácia“ sú diskusie, komentáre, hodnotenia, správy vo fóre či v chat miestnostiach a/alebo v iných komunikačných kanáloch.

2.3. „Obsah“ sú najmä akékoľvek komentáre či pripomienky, akékoľvek odkazy na iné webové stránky, dátové súbory vložené na portál www.imanshop.sk  Užívateľom.

2.4. „Osobný(é) údaj(e)“ je podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení akákoľvek informácia, na základe ktorej je možné subjekt údajov priamo či nepriamo identifikovať.

2.5. „Podmienky“ sú tieto obchodné podmienky, ktoré tvoria nižšie i vyššie uvedené ustanovenia a ktoré upravujú práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom v súvislosti s predajom tovaru prostredníctvom webového rozhrania dostupného na internetovej adrese www.imanshop.sk.

2.6. “Klub“ znamená společenstvo členov, ktoré bolo založené a je organizované

2.7. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Mgr. Stanislava Ďuračková – Sľažany 567, 95171 Sľažany, IČO: 52346501.

2.8.“Užívateľ“ je fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami zaregistrovala na portále Prevádzkovateľa ako člen Klubu za účelom nákupu a ktorá uzavrela s Prevádzkovateľom zmluvu o kúpe tovaru podľa týchto Podmienok.

2.9. „Registrácia“ je zadanie e-mailovej adresy Užívateľom na portál www.imanshop.sk pre možnosť realizácie nákupov, účasti v súťažiach a ďalších ponukách uverejnených na portáli www.imanshop.sk.

2.10. „Stránky“ sú webové stránky Predávajúceho na internetovej adrese www.imanshop.sk alebo akejkoľvek ďalšej URL, ktorá môže túto adresu v budúcnosti nahradiť.

2.11. „Objednávka“ sa rozumie návrh na uzatvorenie Zmluvy o kúpe Tovaru zo strany člena klubu- užívateľa. Objednávky každého užívateľa sú archivované v profile účtu po registrácii v Klube.

2.12. „Tovarom“ sa rozumejú všetky produkty uvedené na Stránkach, ktoré Predávajúci ponúka na predaj v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.13. „Záväzným potvrdením objednávky“ sa rozumie potvrdenie Objednávky Predávajúcim formou a spôsobom podľa týchto Obchodných podmienok, s právnymi účinkami akceptácie návrhu na uzavretie zmluvy vytvorenej Predávajúcim voči Kupujúcemu ďalej len „Záväzné Potvrdenie Objednávky“.

2.14. „Zmluva o kúpe tovaru“ znamená odplatnú zmluvu uzatvorenú Predávajúcim a členom klubu, ktorej predmetom je to, že člen získava právo na kúpu tovaru, za čo sa člen zaväzuje uhradiť cenu tovaru.(ďalej len „zmluva“)

III. Základné pravidlá používania stránok www.imanshop.sk

3.1. Služby Prevádzkovateľa je oprávnená využívať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje na portáli Prevádzkovateľa www.imanshop.sk, a to vyplnením a odoslaním registračného formulára a vytvorí si tak vlastný členský užívateľský účet. Užívateľ má právo využívať služby portálu www.imanshop.sk aj bez registrácie, avšak nemá nárok na výhody klubu IMAN.

3.2. Pri registrácii je Užívateľ povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Užívateľ pri ich akejkoľvek zmene povinný aktualizovať.

3.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných na prístup do jeho užívateľského účtu. Užívateľ nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

3.4. Užívateľ súhlasí s tým, že používanie portálu www.imanshop.sk je na jeho vlastnú zodpovednosť. Užívateľ je plne zodpovedný za škodu vzniknutú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám v dôsledku porušení povinností Užívateľa stanovených v týchto Podmienkach.

3.5. Užívateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí technickou poruchou stránok alebo systémov, ktoré prenášajú stránky k tomuto Užívateľovi ako aj k iným osobám. Prevádzkovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť.

3.6. Užívateľ zodpovedá za nástroje slúžiace k internetovému prístupu – telefón, osobný počítač a ďalšie. Užívateľ nesie všetky náklady spojené s prístupom na portál www.imanshop.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek poškodenie nástrojov Užívateľa počas používania služby www.imanshop.sk.

3.7. Prevádzkovateľ ani žiadna s ním spolupracujúca tretia osoba nezaručuje, že bude používanie portálu www.imanshop.sk vždy možné a bez závad; ani neposkytuje záruku za výsledky, ktoré môžu byť výsledkom používania tejto služby, alebo presnosť, spoľahlivosť alebo obsah informácií, služieb či produktov poskytovaných prostredníctvom portálu www.imanshop.sk.

3.8. Prevádzkovateľ je bez udania dôvodu a podľa vlastného uváženia oprávnený zablokovať alebo zrušiť kedykoľvek užívateľský účet, a to na základe podozrenia zo zneužitia služieb portálom www.imanshop.sk alebo porušenia Podmienok Užívateľom.

3.9. Prevádzkovateľ má právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek vykonávať zmeny Podmienok zverejnením ich upravenej verzie na portáli www.imanshop.sk, pričom platnosť nového znenia Podmienok nastáva okamihom ich zverejnenia na portáli www.imanshop.sk, a to aj keď sa o vykonanej zmene Užívateľ nedozvedel. Užívatelia sú zodpovední za pravidelné sledovanie všetkých vykonaných zmien Podmienok. Pokiaľ bude Užívateľ portál www.imanshop.sk používať aj po vykonaní zmien v Podmienkach, má sa za to že Užívateľ zmenu Podmienok bezvýhradne akceptoval a je povinný sa nimi riadiť.

3.10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť akúkoľvek funkciu alebo vzhľad portálu www.imanshop.sk, vrátane, ale nie výlučne, obsahu, dostupnosti a nástrojov potrebných na používanie služby. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený zmeniť či zrušiť akúkoľvek informáciu, kategóriu informácií, akúkoľvek platobnú metódu, rýchlosť poskytovania služby alebo frekvenciu informácií poskytovaných Užívateľovi.

3.11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu www.imanshop.sk alebo ich nefunkčností, použitím informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených na portáli www.imanshop.sk. Vyššie uvedené zahŕňa najmä škody za chyby, opomenutie, prerušenie, poruchy, oneskorenie, počítačové vírusy, stratu zisku alebo stratu dát Užívateľa, neoprávnený prístup k prenosom a dátam Užívateľa a ich zmeny, ako i za ďalšie hmotné a nehmotné straty.

3.12. Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za stratu, škodu, náklady a výdavky (vrátane ušlého zisku) spôsobené priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek zlyhania alebo oneskorenia v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o kúpe tovaru z dôvodu akejkoľvek udalosti alebo okolností mimo kontrolu prevádzkovateľa, vrátane (ale nielen to) štrajkov, porúch napájania alebo zariadenia alebo vyššej moci. Všetky informácie na portáli www.imanshop.sk sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí Prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich úplnosť či technickú presnosť. Prevádzkovateľ sa rovnako tak výslovne zrieka akýchkoľvek záruk, že materiál uvedený na portáli www.imanshop.sk je nezávadný, že prístup na portál www.imanshop.sk bude neprerušený, bez závad a stránky budú bezpečné. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť či ukončiť prístup Užívateľa na portál www.imanshop.sk alebo k jeho časti.

3.13. Prístup a používanie stránok www.imanshop.sk je bezplatné.

3.14. Prevádzkovateľ je oprávnený, avšak nie povinný, neustále monitorovať obsah portálu www.imanshop.sk, vrátane fóra, ktoré môže byť súčasťou portálu, na zabezpečenie chodu portálu podľa týchto Podmienok a všetkých pravidiel ustanovených na www.imanshop.sk, rovnako tak zabezpečenie práv, regulácií alebo autorizovaného zásahu orgánov verejnej moci. Bez predchádzajúceho upozornenia si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek materiál, o ktorom sa Prevádzkovateľ domnieva, že porušuje tieto Podmienky, poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa alebo je inak závadný.

3.15. Prevádzkovateľ preberá niektoré z informácií publikovaných na stránkach www.imanshop.sk z iných zdrojov, ktoré sú však uvedené alebo má právo ich uverejniť. Naopak kliknutím na niektoré odkazy je možné tieto stránky opustiť. Webové prezentácie iných subjektov, na ktoré portál odkazuje, nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa, a teda nezodpovedá za ich obsah či vzhľad. Prevádzkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom www.imanshop.sk.

IV. Podmienky nákupu tovaru

4.1. Užívateľ berie na vedomie, že Zmluva o kúpe tovaru sa riadi Podmienkami, a najmä ustanoveniami tohto článku IV.

4.2. Cenu Tovaru si môže užívateľ overiť u jednotlivých položiek Tovaru. Tieto ceny sú už vrátane DPH. Pôvodná cena uvedená pri Tovare je jeho odporúčaná maloobchodná cena (ak existuje) poskytnutá predávajúcemu jeho dodávateľom; táto cena je len orientačná. Pred odoslaním Objednávky Tovaru bude vypočítaná celková cena za Tovar vrátane balného a dopravy Tovaru a užívateľ bude vyzvaný k jej odsúhlaseniu. Užívateľ má vždy možnosť pred vlastným odoslaním Objednávky Tovaru túto skontrolovať a upraviť ju. Ceny Tovaru sú platné vo chvíli uskutočnenia Objednávky Tovaru a po dobu uverejnenia ponuky.

4.3. Platbu za Tovar možno uskutočniť bankovým prevodom.

4.4. Užívateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku (Internet) pri uzatváraní zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Užívateľovi pri použití týchto komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie) si hradí Užívateľ sám.

4.5. K zadaniu Objednávky Tovaru nieje nutná registrácia užívateľa a získanie členstva v Klube. Užívateľ zadá Objednávku tak, že vybrané Tovary vloží do košíka stlačením tlačidla „Kúpiť „. V nákupnom košíku si Užívateľ môže upraviť požadované množstvo nakupovaného tovaru, ďalej si vyberie spôsob dopravy a pre potvrdenie Objednávky tovaru stlačí užívateľ tlačítko „Realizácia objednácky“. Užívateľ prejde elektronickým procesom, a na jeho konci potvrdí Objednávku Tovaru stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku s povinnosťou platby „. Užívateľ dostane od poskytovateľa automaticky generované informatívne oznámenia o prijatí Objednávky Tovaru do systému poskytovateľa, týmto však nedochádza k uzavretiu Zmluvy o kúpe Tovaru a Užívateľ aj poskytovateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť Objednávku Tovaru až do Záväzného potvrdenia Objednávky Tovaru zo strany Poskytovateľa. Užívateľ môže zrušiť Objednávku Tovaru do 24 hodín od jej prijatia a to zaslaním e-mailu na adresu poskytovateľa alebo telefonicky.

4.6. V prípade, že poskytovateľ zruší Objednávku Tovaru potom, čo užívateľ uhradil Cenu Tovaru, poskytovateľ bezodkladne vráti užívateľovi zaplatenú sumu v plnej výške. K uzavretiu Zmluvy o kúpe Tovaru dochádza tým, že poskytovateľ zašle užívateľovi elektronické potvrdenie prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Užívateľa, označené ako „Záväzné potvrdenie objednávky“ špecifikované číselnou identifikáciou, v ktorom poskytovateľ potvrdí, že Tovar bude odoslaný podľa Objednávky Tovaru.

4.7. Miesto dodania Tovaru je dodacia adresa určená Užívateľom v Objednávke Tovaru. Tovar sa považuje za dodaný doručením na takto určenú adresu. Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu Tovaru prechádza na Užívateľa momentom odovzdania Tovaru na tejto adrese. Ak Užívateľ neprevezme Tovar z dôvodov ležiacich na jeho strane (napr. ak nie je cez dohodnutý termín prítomný Užívateľ alebo určená osoba alebo nie je schopný uhradiť Cenu Tovaru), znáša užívateľ náklady spojené s opakovaným dodaním. Cena za opakované dodanie (poštovné a balné) Tovaru je 6 Eur.

4.8. Dodanie Tovaru sa bude realizovať podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho, a to v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3 – 10 pracovných dní v Slovenskej republike a Českej republike. Ak zásielka javí známky poškodenia, predávajúci odporúča balík nepreberať, prípadne spísať s vodičom / zamestnancom kuriérskej spoločnosti/zamestnancom odberného miesta škodový protokol alebo zásielku odmietnuť. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je potom nutné nahlásiť do 3 dní od prevzatia zásielky predávajúcemu. V prípade reklamácie užívateľ nevyhadzuje obal, ktorý bude použitý ako dôkaz. Ak však užívateľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu voči Predávajúcemu.

4.9. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Užívateľa až po zaplatení Ceny Tovaru v plnej výške.

4.10. Tovar sa predáva na základe zverejnených informácií na Stránkach podľa popisu dohodnutého v Zmluve. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať drobné úpravy v popise Tovaru bez nutnosti oznámiť túto skutočnosť Užívateľovi do času prijatia Objednávky.“

4.11. V prípade, že Tovar pri prevzatí užívateľom nie je v zhode so Zmluvou o kúpe Tovaru, teda, že nie je najmä bez vád, má Užívateľ právo na to, aby Prevádzkovateľ bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho Zmluve o kúpe Tovaru, a to podľa požiadavky užívateľa buď výmenou Tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže užívateľ požadovať primeranú zľavu z Ceny Tovaru alebo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť. To neplatí, ak Užívateľ pred prevzatím Tovaru o rozpore so Zmluvou o kúpe Tovaru vedel alebo rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru sám spôsobil. Rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe Tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

4.12. Rozpor so Zmluvou o kúpe Tovaru najmä znamená, že Tovar nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti Zmluvou o kúpe Tovaru požadované, predávajúcim , výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie Tovaru uvádza alebo na ktorý sa Tovar obvykle používa.

V. Odstúpenie od Zmluvy

>>>Poučenie o odstúpení od zmluvy<<<

5.1. Predávajúci má právo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť v prípade ak  nie je možné získať autorizáciu pre platbu užívateľa v prípade platby platobnou kartou.

5.2 .Podľa § 7 ods. 1,2 zákona č. 102/2014 Z.z. Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru do 14 dní od prevzatia Tovaru.  Ak sa rozhodne užívateľ pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný dodržať všetky nižšie uvedené podmienky. Pri ich splnení bude užívateľovi vrátená kúpna cena Tovaru:

(I) Doručenie emailu (na info@imanshop.sk), v ktorom bude uvedené číslo Objednávky Tovaru a číslo účtu, na ktorý majú byť vrátené peniaze, a v ktorom je jasne a zrozumiteľne uvedené, že užívateľ odstupuje od príslušnej Zmluvy o kúpe.

(II) Vrátenie Tovaru na adresu:
Mgr. Stanislava Ďuračková, Sľažany 567, 95171 Sľažany

(III) Tovar prosíme vrátiť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe.

5.3. Užívateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru:

(I) na dodávku Tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

(II) na dodávku Tovaru upraveného podľa požiadaviek užívateľa alebo osobitne pre neho, ako aj Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

(III) na dodávku tovaru zakúpeného na Ičo, teda kupujúci nie je konečný spotrebiteľ.

(IV) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil užívateľ ich originálny obal,

(V) na dodávku novín, periodík a časopisov,

(VI) spočívajúcich v hre alebo lotérii.

5.4. Pri nesplnení lehoty na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru, kedy odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru musí byť doručené najneskôr 14 deň od prevzatia plnenia, je takéto odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru neplatné. Pri dodaní Tovaru v poškodenom, nekompletnom či inak znehodnotenom stave môže predávajúci po Užívateľovi požadovať kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie Tovaru budú peniaze za Tovar zaslané prevodom na účet oznámený užívateľom, a to najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku ktorých nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od Zmluvy o kúpe Tovaru v uvedenej lehote (napr. samotné zaslanie vráteného Tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od Zmluvy o kúpe Tovaru), predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru a Tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

VI. Zodpovednosť za vady tovaru

6.1. Záručná doba na Tovar činí 24 mesiacov, môže však byť prehlásením v záručnom liste stanovená dlhšia. V prípade predĺženej (zmluvnej) záručnej doby Predávajúci v záručnom liste určí podmienky a rozsah predĺženej záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru (alebo jeho častí či dielov) spôsobené jeho obvyklým užívaním. Kratšia životnosť Tovaru vzhľadom k uvedenému opotrebeniu Tovaru, spôsobenom jeho obvyklým užívaním teda nemožno považovať za vadu, a bude to zohľadnené pri prípadnej reklamácii. Pokiaľ k danému Tovaru neexistuje záručný list, slúži ako záručný list daňový doklad. Užívateľ má pri uplatnení nárokov zo zodpovednosti za vady nasledovné práva:

(I) ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, má právo na výmenu vadného Tovaru alebo chybnej súčasti, a ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej Ceny Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru;

(II) ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo od Zmluvy o kúpe Tovaru odstúpiť;

(III) ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru;

(IV) ak ide o iné neodstrániteľné vady a nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej Ceny Tovaru alebo právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe Tovaru.

6.2. Ak užívateľ objaví na zakúpenom Tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného Tovaru, má právo na reklamáciu Tovaru. Užívateľ môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

(I) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa  info@imanshop.sk

(II) poštou na adresu : Mgr. Stanislava Ďuračková, Sľažany 567, 95171 Sľažany

a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný Tovar, v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s užívateľom nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má užívateľ právo na výmenu Tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má užívateľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň užívateľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

6.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 5.2. sa zmluva od počiatku ruší.

6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 5.2 vráti Prevádzkovateľ Užívateľovi kúpnu cenu tovaru najneskôr do pätnástich (14) dní od preukázatelne doručeného odstúpenia od zmluvy, a to prevodom na bankový účet určený Užívateľom.

6.5. Ak vrátený tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady, náklady na vrátenie tovaru znáša užívateľ.

VII. Platobné Podmienky

7.1. Cenu tovaru je možné uhradiť pri preberaní tovaru od kuriéra v hotovosti, čiže na dobierku.

Pre každú objednávku je poštovné uvedené samostatne. Prosíme, vezmite na vedomie, že prepravné uhrádza zákazník. Tovar zostáva vlastníctvom – Mgr. Stanislava Ďuračková, Sľažany 567, 95171 Sľažany až do zaplatenia celej kúpnej ceny za tovar.

VIII. Ochrana súkromia

8.1. V súvislosti s registráciou alebo užívaním stránok môže byť Užívateľ vyzvaný na poskytnutie Osobných údajov, ako je napr. meno, priezvisko, adresa, e-mail alebo na poskytnutie prvkov osobnej povahy, ako je napríklad fotografia Užívateľa. Užívaním stránok www.imanshop.sk a poskytnutím Osobných údajov Užívateľ vyjadruje súhlas na ich spracovanie a použitie v rozsahu a za podmienok ďalej uvedených.

8.2. Odoslaním registračného formulára udeľuje Užívateľ v súlade so zákonom č. 136/2014 Z.z., o ochrane Osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení Prevádzkovateľovi ako správcovi Osobných údajov súhlas so spracovaním Osobných údajov v rozsahu a za podmienok stanovených nižšie.

8.3. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje počas trvania platnosti užívateľského účtu a Registrácie Užívateľa a ďalej po dobu 5 rokov od ich zániku za účelom realizácie služieb Prevádzkovateľa, realizácie práv a povinností z uzavretej zmluvy pri predaji tovaru, vedení Užívateľského účtu, zaradenia do databáze, ďalšieho spracovania dát ukladaním na nosiče informácií, využitia pre marketingové potreby Prevádzkovateľa a za účelom zasielania obchodných a marketingových správ.

8.4. Užívateľ je oprávnený písomne požiadať Prevádzkovateľa o poskytnutie informácie o Osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané, má právo k ich prístupu a v prípade porušenia svojich práv, má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu Osobných údajov. Užívateľ je povinný poskytovať výlučne pravdivé údaje o svojej osobe.

8.5. Osobné údaje môžu byť poskytnuté na spracovanie na základe zmluvy medzi Prevádzkovateľom ako správcom a treťou osobou ako spracovateľom Osobných údajov. Spracovateľmi Osobných údajov môžu byť Poskytovatelia či iní dodávatelia Prevádzkovateľa, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje pri poskytovaní služieb alebo prostredníctvom ktorých plní svoje povinnosti z uzavretých zmlúv s Užívateľmi.

8.6. Po dobu platnosti Užívateľského účtu Užívateľa nie je možné súhlas so spracovaním Osobných údajov odvolať, ibaže také odvolanie automaticky zruší existujúci Užívateľský účet Užívateľa. Po zrušení alebo zániku Užívateľského účtu Užívateľa je možné súhlas so spracovaním Osobných údajov písomne odvolať na kontaktnej adrese Prevádzkovateľa.

8.7. Užívateľ si je vedomý, že všetky Komunikácie, vrátane portálu www.imanshop.sk sú verejné a môžu byť teda prečítané aj bez vedomia Užívateľa. Prevádzkovateľ nekontroluje a neschvaľuje správy alebo informácie nachádzajúce sa v Komunikáciách, a preto nemá ani žiadnu zodpovednosť. Pokiaľ ide o Komunikácie a akékoľvek akcie vzťahujúce sa k účasti Užívateľa v týchto Komunikáciách, vrátane závadného obsahu všeobecne, akákoľvek komunikácia, ktorá bude prebiehať na týchto stránkach (či na fóre, v diskusných skupinách, chat miestnostiach alebo inde) je považovaná za verejnú. Publikovaním komentárov, správ, alebo iných informácií na týchto stránkach, Užívateľ poskytuje právo Prevádzkovateľovi používať tieto informácie, komentáre a správy na reklamné účely, propagáciu, apod.

8.8. Užívateľ súhlasí s tým, aby mu Prevádzkovateľ zasielal správy týkajúce sa aktivít spojených s jeho Užívateľským účtom (prehľad objednávok, potvrdenia, autorizácia zmien nastavení apod.) a správy ponúkajúce ďalšie produkty a služby. Správy týkajúce sa aktivít spojených s Užívateľským účtom Užívateľa sú správami nevyhnutnými pre realizáciu služieb Prevádzkovateľa a po dobu platnosti Užívateľského účtu nie je možné prejaviť nesúhlas s ich zasielaním. Správy ponúkajúce produkty a služby sú považované za obchodné oznámenia. Pokiaľ s ich zasielaním Užívateľ nesúhlasí, vyjadrí bezplatne svoj nesúhlas kliknutím na odkaz uvedený v každej správe a odhlásením zasielania správ na stránkach www.imanshop.sk.

IX. Cookies a web beacons

Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú na užívateľovom pevnom disku a umožňujú rozpoznanie užívateľov počítač pri ďalšej návšteve danej internetovej stránky. Spoločnosť Ing. Miroslava Kardošová – Krásne Brušká používa cookies výlučne na získavanie informácií týkajúcich sa používania jej internetovej stránky. Údaje, poskytované prostredníctvom cookies, sú anonymné a nepredstavujú ani sa nevzťahujú na osobné údaje. Technológia web beacons, tiež známa ako jednopixelové gify alebo action tags, sa tiež môže používať na internetových stránkach spoločnosti . Technológia web beacons umožňuje spoločnosti zistiť, ktorý návštevník/užívateľ klikol na kľúčové prvky (aké odkazy alebo grafika) jej internetovej stránky alebo na jej email. Údaje poskytované technológiou web beacons sú anonymné a nevzťahujú sa na osobné údaje, ani ich netvoria. Ak sa užívateľ rozhodne cookies a web beacons vypnúť, môže tak kedykoľvek urobiť použitím príslušných nastavení internetového prehliadača.

X. Duševné vlastníctvo

9.1. Prevádzkovateľ umožňuje Užívateľovi vkladať na portál www.imanshop.sk Obsah. Obsah nahraný Užívateľom na portál www.imanshop.sk je verejne prístupný všetkým ostatným Užívateľom a iným návštevníkom portálu www.imanshop.sk. Užívateľ nesmie na portál www.imanshop.sk nahrávať Obsah, ktorý je v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo ktorý poškodzuje práva a oprávnené záujmy tretích osôb. Nahraním Obsahu na portál www.imanshop.sk poskytuje Užívateľ Prevádzkovateľovi bez nároku na odmenu oprávnenie počas celej doby trvania majetkových práv na obsahovo a miestne neobmedzenému použitiu nahraného Obsahu, a to samostatne alebo v spojení s inými autorskými dielami, k jeho zaradeniu do nového diela alebo diela súborného a súhlas na vykonanie úprav a zmien nahraného Obsahu vrátane súhlasu na ďalšie použitie takto novo vytvorených diel. Tieto oprávnenia je Prevádzkovateľ oprávnený čiastočne alebo v celom rozsahu poskytnúť alebo postúpiť tretej osobe. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek príspevok Užívateľa najmä z dôvodu porušenia akejkoľvek Užívateľovej povinnosti podľa tohto odseku.

9.2. Komunikácia na portáli www.imanshop.sk či iných Komunikáciách, ktorá sa týka použitia www.imanshop.sk , sa považuje za udelenie práva Prevádzkovateľovi na bezplatnú, trvalú, neodvolateľnú, ne-exkluzívnu licenciu na použitie, reprodukciu, modifikáciu, úpravy, preklad, distribúciu, produkciu a zobrazenie komunikácie samotnej alebo ako časť ďalšej práce v akejkoľvek forme, médiu, alebo technológii i neznámej či nevyvinutej a poskytnutie licencií a sublicencií komukoľvek.

9.3. Doména a slovné i grafické spojenie www.imanshop.sk je chránené vlastníckym a autorským právom v prospech Prevádzkovateľa. Všetky práva vo vzťahu k vyššie uvedenému sú výslovne vyhradené. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ostatné ochranné známky uvedené na týchto stránkach sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

9.4. Užívateľ berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace portál www.imanshop.sk, vrátane materiálov uverejnených v súvislosti s Ponukami, sú chránené autorským právom, ktorého vykonávateľom, príp. oprávneným užívateľom je Prevádzkovateľ. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti portálu www.imanshop.sk.

9.5. Užívateľ nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania portálu www.imanshop.sk používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku portálu www.imanshop.sk, najmä zadávať fiktívne objednávky alebo akokoľvek negatívne ovplyvňovať činnosť portálu www.imanshop.sk.

XI. Záverečné ustanovenia

10.1. Prevádzkovateľ má sídlo v Slovenskej republike a tiež tieto stránky sú prevádzkované zo Slovenskej republiky. Tieto pravidlá a používanie stránok sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Samozrejmosťou je prístup na portál zo všetkých miest sveta, stránky však vyhovujú právnym požiadavkám Slovenskej republiky. Pokiaľ niektoré z materiálov uvedených na týchto stránkach alebo ich používanie sú v rozpore s právnymi predpismi krajiny príslušného návštevníka platnými v čase uskutočnenia prístupu, potom stránky nie sú určené pre tohto návštevníka.

10.2. Podmienky a zmluva ich obsahujúca sa riadi slovenským právnym poriadkom a je možné ich uzatvoriť výlučne v Slovenskom jazyku.

10.3. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím portálu www.imanshop.sk alebo právny vzťah založený zmluvou, ktorá obsahuje tieto Podmienky, zahŕňa medzinárodný prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom.

10.4. Zmluva nie je prevádzkovateľom archivovaná a nie je prístupná. V čase uzavretia zmluvy je Užívateľovi poskytnutý odkaz na Podmienky umožňujúci ich tlač alebo uloženie.

XII. ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV

 • Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@imanshop.sk

 • Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 • Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  -ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 3. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

12.   Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Október 2017